การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยเผยแพร่โทษภัยของยาเสพติดให้กับ กำลังพล และครอบครัว ในชุมชน

การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ศป.ปส.รร.ช.กช. โดย ฝกร.ศป.ปส.รร.ช.กช. ดำเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยดำเนินการแจกจ่าย
เอกสาร แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ให้กับกำลังพล และครอบครัว ในชุมชนที่พักอาศัย  เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงโทษภัยของยาเสพติด วิธีการป้องกัน และการบำบัดรักษา ให้กับกำลังพล
บุตร หลานในครอบครัวต่อไป
*********

*********


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น