การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้กับพลทหารกองประจำการ


การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ศป.ปส.รร.ช.กช. โดย ฝกร.ศป.ปส.รร.ช.กช. ดำเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยดำเนินการแจกจ่าย
เอกสาร แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ให้กับพลทหารกองประจำการของ ร้อย.บก.พัน.นร.รร.ช.กช. เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงโทษภัยของยาเสพติด วิธีการป้องกัน  และการบำบัดรักษา ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น