การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยแผยแพร่โทษภัยของยาเสพติดให้กับ นทน.หลักสูตร ชั้นนายพัน รุ่นที่ 63

การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ศป.ปส.รร.ช.กช. โดย ฝกร.ศป.ปส.รร.ช.กช. ดำเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยดำเนินการแจกจ่าย
เอกสาร แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตร ชั้นนายพัน รุ่นที่ 63  เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงโทษภัยของยาเสพติด วิธีการป้องกัน  และการบำบัดรักษา และ
เพื่อเป็นการต่อยอดไปยังกำลังพลของหน่วย และบุตร หลาน ของครอบครัวตนเองต่อไป

******************

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น